Partsindlæg til ekspropriations sagen

Skriv en kommentar

8. februar 2016 af karinfriis

En stor tak til Gert Fruelund, der kæmper for et retfærdigt Danmark. han støtter os i vores sag og hans parts indlæg  belyser de krænkelser som vi som grundejere udsættes for. Nedenstående er et uddrag af hans partsindlæg til Center for Miljø og Energi Byggeri, Juridisk Service, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, hele indlægget kan læses ved at følge link nederst på siden.

Ulovligt byggeri af Psykiatri Centret ved Skejby sygehus.

Hermed tillader jeg mig at gøre opmærksom på, at I/Århus Kommune ikke har forholdt jer til mine indsigelser vedrørende tidligere henvendelser til jeres byggeafdeling angående ulovlig opførsel af Psykiatri Center Skejby, hvor der den 27.08.2015 er udstedt støbe-/gravetilladelse i medfør af lokalplan 887, med efterfølgende udstedelse af  byggetilladelse til fortsættelse af byggeriet, desuagtet og velvidende at lokalplan 887 ikke på nogen måder giver tilladelse hertil.

Da I som forvaltningsmyndighed ikke efterlever Jeres forpligtigelse til at sikre, at det                                                     pågældende byggeri nøje og lovligt overholdes iht. lokalplan 887, vil jeg hermed venligst indskærpe, at I skal sikre dette ved at stoppe byggeriet, da byggeriet ikke må opføres på det nuværende plangrundlag, idet der kun tillades somatik i medfør af lokalplan 887.

I denne forbindelse vil jeg henvise til, at ekspropriationen er foretaget iht. kommuneplan 2001, der udgør selve plangrundlaget for gennemførsel af ekspropriationen sammen med kommuneplantillæg 107 til kommuneplan 2001.

I kommuneplantillæg 107 til kommuneplan 2001 redegør kommunen for arealanvendelsen af de eksproprierede arealer. Disse arealer skal anvendes til planlagt somatik indenfor planperioden.

Når der eksproprieres efter en kommuneplan til offentlig somatik, er det en betingelse, at projektet kan gennemføres indenfor en 12-årig planperiode til ekspropriationsformålet, der udgør offentlig planlagt somatik. Planperioden for kommuneplan 2001 løb frem til og med den 31.12.2012. Hvis Region Midt ikke ønskede at være bunden af en 12-årig planperiode, skulle Region Midt i stedet havde afventet udarbejdelsen af en lokalplan; dette vil samtidig havde stillet de eksproprierede lodsejer langt bedre, eftersom det så ville være på et fuldt oplyst grundlag, der ville blive eksproprieret efter.

For en nærmere uddybning har jeg dags dato talt med flere medarbejdere i teknisk forvaltning ved Århus Kommune, der har bekræftet de stedfundne ulovligheder. Endvidere talte vi om lokalplan 887, hvor jeg kunne forstå, at man i forvaltningen var bekendt med, at der ikke kunne bygges psykiatri iht. lokalplan 887. Jeg medsender i denne forbindelse lokalplanen, hvori jeg har fremhævet retningslinjerne for, hvor psykiatrien skal ligge iht. ekspropriationsbeslutningen.

Som ekspropriationsmyndighed har I ikke lovhjemmel til at ændre i vilkårene for ekspropriationsbeslutningen.

Ekspropriationen er foretaget til offentlig planlagt somatik og fremtidig udvidelsesmulighed for offentlig somatik inden for den 12-årige planperiode, der som bekendt er udløbet.

En af forudsætningerne for ekspropriationen til offentlig planlagt somatik var, at de eksproprierede arealer straks efter ekspropriationen skulle overdrages fra Århus Kommune til Region Midt, hvilket både projektkoordinator Bettina Wulff og en medarbejder i forvaltningen dags dato har bekræftet ikke er sket!

Videre fremgår det ligeledes af den ikke vedtagne lokalplan 1027 samt af tingbogen, at disse arealer fortsat tilhører Århus Kommune.

Bettina Wolff har dags dato videre oplyst, at Århus Kommune har givet Region Midt en formel tilladelse til, at de må anvende de eksproprierede arealer, indtil en egentlig overdragelse fra Århus Kommune til bygherren kan finde sted. Adspurgt om overdragelsen vil ske direkte til Team KPC, svarede hun, at det ville være overvejende sandsynligt.

Direkte adspurgt om, hvem hun anser som bygherre, svarede hun Team KPC på en OPP- kontrakt, hvorefter jeg spurgte, om det eksproprierede ikke var eksproprieret til Region Midt til et offentligt somatiksygehus. Hvilket hun bekræftede, var tilfældet.

Videre spurgte jeg Bettina Wolff, om en OPP-aftale ikke indebar, at det var private, der kom til at eje arealerne, hvilket hun kunne bekræfte. Efterfølgende spurgte jeg, om det var et psykiatrisk center, de var igang med at få opført, hvilket hun bekræftede.

Hun oplyste, at vi godt kunne havde en point i, at det nu var en privat OPP-aftale, som udgjorde noget andet end ekspropriationsformålet, og at den eksproprierede lodsejer samtidig hele tiden har påberåbt sig retten til selv at realisere arealet. Hun kunne godt se problemstillingen, men det er jo ikke hende, men Naturklagenævnet, der skal tage stilling til, om en sag skal genbehandles.

Adspurgt om det var hende, der havde ændret tegningerne i kortbilaget, bekræftede hun dette.

Det var hun blevet pålagt, fordi der ikke kunne eksproprieres efter de oprindelige tegninger.

Yderligere spurgte jeg Bettina Wolff, hvad de gjorde i forhold til selve plangrundlaget, der ikke tillader et psykiatrisk center. Hertil svarede hun, at der fra Forvaltning for Byggeri, Center for Miljø og Energi i Århus var givet tilladelse til opførelsen, under forudsætning af, at de kunne holde sig inden for byggefelterne i medfør af lokalplan 887. Herefter vil der blive udarbejdet en lokalplan for psykiatri, som vil afløse lokalplan 887. Desværre er det sådan i Århus, at processen med vedtagelse af en lokalplan herfor er en længerevarende process, der kunne tage mere end et år, hvilket DNU ikke kunne vente på. Derfor var der fra Århus Kommune givet tilladelse til selve opførelsen, hvis de nøje holder sig inden for byggefelterne, hvorefter kommunen kan/vil ændre lokalplan 887.

LÆS HELE PARTSINDLÆG VIA DETTE LINK
[1] https://docs.google.com/document/d/19Py69V4kXoK0MpInZPgP2Y9f1yPy2OR7TfZDsQIzKWo/edit?usp=sharing_eid&invite=CMnLt90N&ts=56b6a667

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Sider

Vi Anbefaler

Overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse

“Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?”

Vi anbefaler

Borgerretsbevægelsen

Magtelite.dk

Vil du vide hvem der faktisk har magten i Danmark?

%d bloggers like this: